ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Ινστιτούτου Κοινός Τόπος είναι η καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και η εμβάθυνση της συμμετοχικής δράσης για τη αειφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αρμονική συνύπαρξη.

Αντλώντας από την σοφία των ανθρώπινων κοινοτήτων και της φύσης, το Ινστιτούτο επιδιώκει την εξεύρεση και προαγωγή ολιστικών, συστημικών και βιώσιμων λύσεων για την οργάνωση του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου και την εν γένει προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, δίνοντας έμφαση στον τοπικό και συμμετοχικό σχεδιασμό.

Οι λύσεις αυτές λαμβάνουν υπ’όψιν την ανάγκη διασφάλισης ζωτικού χώρου για συλλογική ανθρώπινη δράση και την αναπαραγωγή της ζωής.

ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία αναλαμβάνει εκπαιδευτικές, ενημερωτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και ερευνητικές δράσεις

ΔΟΜΗ

Το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εδρεύει νόμιμα στην Αθήνα.